>> หน้าแรก
 >> หน้าหลักสวนดุสิต


กรมการพัฒนาชุมชน [ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน]

 :: ประวัติศูนย์การศึกษา ::

การจัดการเรียนการสอนภายนอกมหาวิทยาลัย เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 ในโครงการความร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การเภสัชกรรมให้ได้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจัดการเรียนการสอน ณ องค์การเภสัชกรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้เปิดการสอน ณ ศูนย์ซุปเปอร์เซฟ บางนา จ.สมุทรปราการ และได้จัดตั้ง สำนักงานกลางศูนย์การศึกษานอกสถาบันขึ้น เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับศูนย์การศึกษา และต่อมาในปี พ.ศ.2547 ได้เปลี่ยนเป็น “ ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา ”

   
ในปี พ.ศ. 2540 เปิดการเรียนการสอนที่ ศูนย์จรัลสนิทวงศ์ ศูนย์สุโขทัย ศูนย์พงษ์สวัสดิ์ ตามลำดับ จนกระทั่งปีการศึกษา 2543 ได้ขยายเปิดศูนย์การศึกษา รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง ปีการศึกษา 2544 มีศูนย์ 18 แห่ง และในปีการศึกษา 2545 มีศูนย์การศึกษา 22 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานของภาครัฐ อาทิ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับบริษัท ซี พี เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน) และโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับศูนย์บริการการศึกษาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น

   หน้าที่หลักของฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา คือ การประสานงาน และให้การสนับสนุนกับศูนย์การศึกษาทั้ง 22 แห่ง ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยเน้นรูปแบบการบริหารงานแบบเครือข่าย โดยอาศัยทีมงาน การจัดการ และ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสืบค้นข้อมูล และการสื่อสาร ที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ”

 

 

 
 
© 2006 by Campus : Suan Dusit Rajabhat University All Rights Reserved