>> หน้าแรก
 >> จองห้องประชุม
 >> กระดานสนทนา
 >> หน้าหลักสวนดุสิต


กรมการพัฒนาชุมชน [ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน]

 :: บุคลากรฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา ::
1.

ดร. วรานี เวสสุนทรเทพ
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา
โทรศัพท์ : 02-244-5071

2.

อาจารย์พรสรวง เพ็งพริ้ง (อ. แนน)
ตำแหน่ง : เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
              ศูนย์การศึกษา
โทรศัพท์ : 02-244-5072

3.
นางสาวศรณธร ศรีพารา(นุ่น)
ตำแหน่ง : เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
              ศูนย์การศึกษา
โทรศัพท์ : 02-244-5070
4.

นางจิร์ยาภรณ์ ศรีบุญรอด (พี่ดาว)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา
โทรศัพท์ : 02-244-5073

5.

นางวรรณลักษณ์ โพธิ์น้อย (รุ้ง)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา
โทรศัพท์ : 02-244-5070

 
 
© 2006 by Campus : Suan Dusit Rajabhat University All Rights Reserved