>> หน้าแรก
 >> จองห้องประชุม
 >> กระดานสนทนา
 >> หน้าหลักสวนดุสิต


กรมการพัฒนาชุมชน [ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน]

 :: บุคลากรฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา ::
6.

นางสาวสุพิณ ปฐมรัตน์ (พี่พิณ)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา
โทรศัพท์ : 02-244-5200

7.
นางสาวมนัสสิริ แดงโชติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา
โทรศัพท์ : 02-244-5200
8.

นางสาวสุธาสินี เตียสรรเสริญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา
โทรศัพท์ : 02-244-5073

 
 
© 2006 by Campus : Suan Dusit Rajabhat University All Rights Reserved