>> หน้าแรก
 >> จองห้องประชุม
 >> กระดานสนทนา
 >> หน้าหลักสวนดุสิต


กรมการพัฒนาชุมชน [ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน]

 :: ปรัชญา

ฝ่ายเลขานุการศูนย์การศึกษา เป็นหน่วยงานที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์การศึกษาสามารถดำเนินงานได้อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อมิติของเวลา

 

 :: วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ติดตามงานในด้านการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษาให้มีศักยภาพ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานในทุกด้านของศูนย์การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

 :: พันธกิจ

1. ด้านการบริการ การติดต่อประสานงาน และติดตามงานต่างๆ
    ของศูนย์การศึกษาให้ทันต่อมิติของเวลา
2. ด้านการพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรของ
    ศูนย์การศึกษามีศักยภาพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
   เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขีดสมรรถนะการแข่งขันของมหาวิทยาลัยได้
3. ด้านฐานข้อมูลศูนย์การศึกษา เพื่อสะดวกในการตัดสินใจของผู้บริหาร
    และสามารถสืบค้น โดยข้อมูลมีทิศทางในแนวทางเดียวกัน และถูกต้อง
4. ด้านโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 

 :: ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานทั้งทางด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และโครงการต่างๆ ของศูนย์การศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 

 :: เป้าประสงค์

1. การบริการ ติดต่อประสานงาน และติดตามงานของศูนย์การศึกษาให้ทันเวลา
2. พัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษาให้มีศักยภาพในการทำงาน
    และก้าวทันเทคโนโลยี
3. จัดทำฐานข้อมูลในภาพรวมของศูนย์การศึกษา
    และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4. สนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์

 

 :: กลยุทธ์

1. จัดกิจกรรม/โครงการ หรือส่งข่าวสารให้กับศูนย์การศึกษา
    ในกรณีที่มีโครงการของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีประโยชน์
    และจะพัฒนาศักยภาพของศูนย์การศึกษาได้
2. จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งทางสายบริหาร และวิชาการ
    รวมถึงเจ้าหน้าที่ของศูนย์การศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์
3. พัฒนาฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษาในภาพรวม ให้สามารถใช้ได้ทุกหน่วยงาน
4. การเทียบเคียงสมรรถนะของศูนย์การศึกษา
    เพื่อให้ศูนย์การศึกษาสามารถก้าวไปสู่ “การปฏิบัติการที่ดี (Good Practice)
    และ ดีเลิศ (Best Practice)” ต่อไป
5. จัดกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ

 

 
 
© 2006 by Campus : Suan Dusit Rajabhat University All Rights Reserved