>> หน้าแรก
 >> หน้าหลักสวนดุสิต


กรมการพัฒนาชุมชน [ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน]

 :: ข่าวกิจกรรม
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การดำเนินงานที่รองรับการติดตาม
ประเมินคุณภาพภายใน ภายใต้มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ. และสมศ.
ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

25/05/54

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การดำเนินงานที่รองรับการติดตาม
ประเมินคุณภาพภายใน ภายใต้มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ. และสมศ.
ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง(วันที่2)

26/05/54

   
ศูนย์พิษณุโลก มสด.
รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2553 รอบ 2

11/05/54

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
เพื่อรองรับการตรวจประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก
รอบที่ 2

12/05/54

   
มสด. ศูนย์ตรัง ประชุมเพื่อ
ติดตามผลการประเมินตนเอง
รอบที่ 2

2/05/54

มสด. ศูนย์ลำปางได้รับการ
ติดตามประเมินการประกัน
คุณภาพประจำปีการศึกษา 2553
รอบที่ 2

10/05/54

   
ประชุมแนวทางการจัดการศึกษา
นอกสถาบันและการดำเนินงาน
ของศูนย์ตรัง

3/02/54

ประชุมสัมมนาศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง เรื่อง “การดำเนินงานของ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตามแนว
ทางการประกันคุณภาพมิติใหม่”
10/03/54

   
การประชุมแนวทางการจัดการ
ศึกษานอกสถาบันและการดำเนินงาน
ของศูนย์ลำปาง และศูนย์นครนายก

20/01/54
ประชุมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา
ของศูนย์หัวหิน

03/12/54
   
การประชุมแนวทางในการดำเนินงาน
ของศูนย์สุพรรณบุรี

08/12/53
การประชุมแนวทางการจัดการศึกษา
นอกสถาบันและการดำเนินงาน
ของศูนย์หัวหิน

28/12/53
   

 

 
 
© 2006 by Campus : Suan Dusit Rajabhat University All Rights Reserved